avatar
Tut xmdt dành cho via xmdt xịt

Guest 160 26th Apr, 2022

                      
             https://graph.facebook.com/graphql?variables={"input":{"client_mutation_id":"1","actor_id":"ID Via","entity_id":"ID Via","appeal_comment":"I'm not sure which policy was violated.","callsite":"ACCOUNT_QUALITY"}}&doc_id=4388138394543625&access_token=Điền token&method=post
           
                    
Để chia sẻ văn bản này, vui lòng sao chép url và gửi cho bạn bè của bạn.
Dữ liệu văn bản gốc
Các văn bản gần đây