avatar
Tut xmdt dành cho via xmdt xịt

Guest 17 26th Apr, 2022

                      
             https://graph.facebook.com/graphql?variables={"input":{"client_mutation_id":"1","actor_id":"ID Via","entity_id":"ID Via","appeal_comment":"I'm not sure which policy was violated.","callsite":"ACCOUNT_QUALITY"}}&doc_id=4388138394543625&access_token=Điền token&method=post
           
                    
Để chia sẻ văn bản này, vui lòng sao chép url và gửi cho bạn bè của bạn.
Dữ liệu văn bản gốc
Notes Error 500
500
It's not you, it's me.

An internal server error has occurred. If the error persists please contact the development team.