avatar
TUT gửi kháng VIA vượt xác minh danh tính

Guest 93 25th Nov, 2021

                      
             https://graph.facebook.com/graphql?variables={"input":{"client_mutation_id":"1","actor_id":"VIA ID","entity_id":"VIA ID","appeal_comment":"I'm not sure which policy was violated.","callsite":"ACCOUNT_QUALITY"}}&doc_id=4388138394543625&access_token=[TOKEN]&method=post
           
                    
Để chia sẻ văn bản này, vui lòng sao chép url và gửi cho bạn bè của bạn.
Dữ liệu văn bản gốc
Notes Error 500
500
It's not you, it's me.

An internal server error has occurred. If the error persists please contact the development team.