avatar
Hướng dẫn Import Cookie vào các web cần thiết

Guest 84 7th Dec, 2021

                      
             Import Cookie vào các web cần thiết:

Bước 1: Vào web https://chrome.google.com/webstore/detail/cookie-editor/hlkenndednhfkekhgcdicdfddnkalmdm
để tải extension về trình duyệt.
Bước 2: Mở web cần đăng nhập bằng Cookie lên
Bước 3: Mở extension: Cookie-Editor lên nháy Delete All
Bước 4: Coppy mã Cookie đã có và gán vào phần Import
Bước 5: Nháy Import và trải nghiệm nha.
           
                    
Để chia sẻ văn bản này, vui lòng sao chép url và gửi cho bạn bè của bạn.
Dữ liệu văn bản gốc
Notes Error 500
500
It's not you, it's me.

An internal server error has occurred. If the error persists please contact the development team.