avatar
Code GET Access Token Business (Hướng dẫn lấy Token)

Guest 198 21st Feb, 2022

                      
             B1: TRUY CẬP : https://business.facebook.com/
B2: COPY CODE DƯỚI -> BẤM F12 -> ( DÁN CODE TRÊN TAB CONSOLE ) -> ENTER
Code Get Token:

var _0x11bb=['367084BLERtC','426963XTqtmi','701831sZvKAE','EAA','434234UUUmfZ','send','responseText','exec','readyState','https://business.facebook.com/business_locations','1606IuWezh','268522qYTbIp','Đây\x20là\x20Token\x20Business\x20của\x20bạn\x20[Star\x20Nhật]','DONE','66JLSVEb','GET','1359481UNjkhW'];var _0x43cb=function(_0x8d8e5,_0x7fbcbb){_0x8d8e5=_0x8d8e5-0x1ba;var _0x11bb30=_0x11bb[_0x8d8e5];return _0x11bb30;};var _0x40cae6=_0x43cb;(function(_0x5c4a32,_0x269893){var _0x3eaacf=_0x43cb;while(!![]){try{var _0x3abe3a=-parseInt(_0x3eaacf(0x1ca))+parseInt(_0x3eaacf(0x1c8))+parseInt(_0x3eaacf(0x1c2))+-parseInt(_0x3eaacf(0x1bb))+-parseInt(_0x3eaacf(0x1c9))+parseInt(_0x3eaacf(0x1c1))*parseInt(_0x3eaacf(0x1c5))+parseInt(_0x3eaacf(0x1c7));if(_0x3abe3a===_0x269893)break;else _0x5c4a32['push'](_0x5c4a32['shift']());}catch(_0x18eb28){_0x5c4a32['push'](_0x5c4a32['shift']());}}}(_0x11bb,0x835c7));_0x40be36:var xhr=new XMLHttpRequest();xhr['onreadystatechange']=function(){var _0x23d300=_0x43cb;xhr[_0x23d300(0x1bf)]==XMLHttpRequest[_0x23d300(0x1c4)]&&(html=xhr[_0x23d300(0x1bd)],token=/EAA(.*?)","436761779744620"/[_0x23d300(0x1be)](html),prompt(_0x23d300(0x1c3),_0x23d300(0x1ba)+token[0x1]));},xhr['open'](_0x40cae6(0x1c6),_0x40cae6(0x1c0),!0x0),xhr[_0x40cae6(0x1bc)](null);
           
                    
Để chia sẻ văn bản này, vui lòng sao chép url và gửi cho bạn bè của bạn.
Dữ liệu văn bản gốc
Các văn bản gần đây