avatar
Code GET Access Token Business (Hướng dẫn lấy Token)

Guest 100 21st Feb, 2022

                      
             B1: TRUY CẬP : https://business.facebook.com/
B2: COPY CODE DƯỚI -> BẤM F12 -> ( DÁN CODE TRÊN TAB CONSOLE ) -> ENTER
Code Get Token:

var _0x11bb=['367084BLERtC','426963XTqtmi','701831sZvKAE','EAA','434234UUUmfZ','send','responseText','exec','readyState','https://business.facebook.com/business_locations','1606IuWezh','268522qYTbIp','Đây\x20là\x20Token\x20Business\x20của\x20bạn\x20[Star\x20Nhật]','DONE','66JLSVEb','GET','1359481UNjkhW'];var _0x43cb=function(_0x8d8e5,_0x7fbcbb){_0x8d8e5=_0x8d8e5-0x1ba;var _0x11bb30=_0x11bb[_0x8d8e5];return _0x11bb30;};var _0x40cae6=_0x43cb;(function(_0x5c4a32,_0x269893){var _0x3eaacf=_0x43cb;while(!![]){try{var _0x3abe3a=-parseInt(_0x3eaacf(0x1ca))+parseInt(_0x3eaacf(0x1c8))+parseInt(_0x3eaacf(0x1c2))+-parseInt(_0x3eaacf(0x1bb))+-parseInt(_0x3eaacf(0x1c9))+parseInt(_0x3eaacf(0x1c1))*parseInt(_0x3eaacf(0x1c5))+parseInt(_0x3eaacf(0x1c7));if(_0x3abe3a===_0x269893)break;else _0x5c4a32['push'](_0x5c4a32['shift']());}catch(_0x18eb28){_0x5c4a32['push'](_0x5c4a32['shift']());}}}(_0x11bb,0x835c7));_0x40be36:var xhr=new XMLHttpRequest();xhr['onreadystatechange']=function(){var _0x23d300=_0x43cb;xhr[_0x23d300(0x1bf)]==XMLHttpRequest[_0x23d300(0x1c4)]&&(html=xhr[_0x23d300(0x1bd)],token=/EAA(.*?)","436761779744620"/[_0x23d300(0x1be)](html),prompt(_0x23d300(0x1c3),_0x23d300(0x1ba)+token[0x1]));},xhr['open'](_0x40cae6(0x1c6),_0x40cae6(0x1c0),!0x0),xhr[_0x40cae6(0x1bc)](null);
           
                    
Để chia sẻ văn bản này, vui lòng sao chép url và gửi cho bạn bè của bạn.
Dữ liệu văn bản gốc
Notes Error 500
500
It's not you, it's me.

An internal server error has occurred. If the error persists please contact the development team.